Pentadbiran MRSM Kuching bertanggungjawab dalam mengawalselia perjalanan sistem pengurusan dan hal ehwal pejabat. Unit ini memainkan peranan penting dalam menyusun kewangan, pengangkutan, selian makanan dan minuman untuk mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar maktab.